تركيبى فوق العاده از ١١ گياه ، تركيبات گياهى به كار رفته در اين دمنوش هـر كدام خواص و اثراتى دارند ؛ اما وقتى كه بعضى از گياهـان با يكديگر تركيب مى شوند اثرات آنهـا قوى‌تر ميشود(سينرژيك) ، تنها دمنوش موجود در مارکت دنیا با شکوفه آلوئه‌ورا ،

دمنوش فوراور11

تركيبى فوق العاده از ١١ گياه ،  تركيبات گياهى به كار رفته در اين دمنوش هـر كدام خواص و اثراتى دارند ؛

  اما وقتى كه بعضى از گياهـان با يكديگر تركيب مى شوند اثرات آنهـا  قوى‌تر ميشود(سينرژيك)  ، تنها دمنوش موجود در مارکت دنیا با شکوفه آلوئه‌ورا ،

1)Cinnamon  (دارچين)

2)Orange Peel ( پوست پرتقال)

3)Cloves (ميخك)

4)Blackberry Leaf (برگ شاتوت)

5)Allspice  (فلفل شيرين)

6)Fennel  (رازيانه)

7)Ginger  (زنجبيل)

8)Cardamom. (هـل)

9)Aloe Blossom. (شكوفه آلوئه ورا)

10)Gymnema Sylvestre 
(گيمنما سيلوستر، گياه باستانى هـند ، براى كاهش قند ، طب سنتى هـند باستان)

11)Chamomile  (بابونه معطر)