ویتامین C - ویتامین B6,B12 - ویتامین E - ویتامین K - ویتامین D - ویتامین A - کلسیم

vitamin

 

Vitamin_c

‎🔻 ابزوربنت C ، بی پالن، پامستین، اولترالایت، کاردیوهلث، آلوئه توگو، آرجی پلاس، ویتولایز، سبزیجات، ویژن، فست بریک، دیلی، جوست، رویال ژلی، جین چیا، ترم، کلسیم، ایموبلند، کیدز، فریدام، عسل، نوشیدنی های آلوورا

Vitamin_B6_B12

‎ 🔻 جین چیا، بی پالن، اولترالایت، نوشیدنی های آلوورا، آلوئه توگو، عسل، آرجی پلاس، ب12، دیلی، جوست، ترم ، فست بریک، کاردیوهلث، کیدز، ویتولایز، فب، عسل، نوشیدنی های آلوورا

Vitamin_E

‎ 🔻 آبتاکر، بی پالن ، رویال ژلی ، کاردیو هلث ، دیلی، اولترالایت، ویتولایز، ویژن ،کلسیم، ایموبلند، کیدز، عسل، نوشیدنی های آلوورا

Vitamin_K

‎🔻 بی پالن، رویال ژلی، دیلی ، عسل، آرجی پلاس

Calcium

‎ 🔻 کلسیم،فست بریک، گارسینیا، اولترالایت، عسل، بی پالن، رویال ژلی ، دیلی ، جین چیا ، کیدز ، موو ، نوشیدنی های آلوورا 

Vitamin_D

‎ 🔻بی پالن ، رویال ژلی ، دیلی ، کلسیم ، اولترالایت، کاردیوهلث، آرجی پلاس، ویتولایز، ایموبلند، کیدز، عسل

Vitamin_A

‎🔻 بی پال، اولترالایت، ویژن، فست بریک، دیلی، رویال ژلی، اولترالایت، کیدز، جوست ، عسل، نوشیدنی های آلوورا